සංචාරය: එක් එක් සංචාරක පදනම (රුපියල්වලින්)

උත්සව සමයේ වලංගු කාල සීමාව වලංගු නොවේ (Durga puja, New Year & Chistmass, National holidays, RathaYatra Period, Holi period)

වියදම පුද්ගලයෙකුට අයවැය හෝටලය සම්මත හෝටලය සුඛෝපභෝගී හෝටලයක් සුඛෝපභෝගී හෝටලය
02 පුද්ගලයින් 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 පුද්ගලයින් 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 පුද්ගලයින් 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 පුද්ගලයින් 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 පුද්ගලයින් 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
අමතර ඇඳක් 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00