නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න
බැංගලෝර් ඔොටී කොඩිකානල් ටුවර්

අප අමතන්න


Who doesn’t want to take some days off and head out somewhere peaceful and majestic? If you’re one of those people who really want to take a vacation to the beautiful ඔoti, Kodaikanal and Bangalore, but don’t know where to start or how to plan, fret not, as the Bangalore Ooty Kodaikanal Tour package will take care of all your desires. Planning a trip to these different place once can be a task, especially if you’re a beginner, nevertheless, you want to experience the joy of travel. Well, who doesn’t? The Bangalore Ooty Kodaikanal Tour package will ensure that you get the best experience out of this travel. If you are looking for a tour where you can explore the historical richness of the capital city and the scenic beauty of Ooty and Kodaikanal is nothing less than a dream travel. A Bangalore Ooty Kodaikanal Tour will be your ideal tour package. What makes our tour packages even better is the timely and quality centric service of travel executives. Along with personalized assistance in every way possible throughout your tour from our travel experts we offer accommodation facility, sightseeing vehicles and guides. The easiest way to plan your travel is by choosing a Bangalore Ooty Kodaikanal Tour package.

බැංගලෝර් (01 රාත්රී) - මයිසෝර් (01 රාත්රී) - ඔොටී (02 Nights) - කොඩිකානන් (02 Nights)

06 රාත්රි සංග්රහය: 036

DAY 01: BANGALORE

බැංගලෝරයේ ගුවන්තොටුපලට පැමිණීම (පැමිණි විට හමුවීම සහ ආධාරය) හා හෝටලයට මාරු කිරීම. බංගලාදෝ නැරඹීම සඳහා දිවා ආහාරය සඳහා ලාලාජ් උද්භිද උද්යානය, කාබන් පාර්ක්, විදාතා සවුහා, බැංගලෝර් මාලිගය, ටයිඋ සුල්තාන් ග්රීස්ම ශාලාව, බුලර් කෝවිල සහ ශාන්ත පීට්රික්ස් පල්ලිය. බැංගලෝරයේ රාත්රී රැඳී සිටීම

DAY 02: BANGALORE – MYSORE (140 KMS – 03 HOURS DRIVE)

After breakfast check out from Hotel and drive to Mysore, on arrival check into Hotel. Afternoon proceeds for sightseeing of Mysore – visit Brindavan Gardens, Chamundi Hills, Mysore Lake, Mysore Zoo, Mysore Amusement and St.Philomena’s Church. Overnight stay in Mysore.

DAY 03: MYSORE – OOTY (180 KMS – 04 HOURS DRIVE)

After breakfast check out from Hotel and drive to Ooty, on arrival check into Hotel. A day at leisure. Overnight stay in Ooty.

DAY 04: OOTY

උතෝස් දර්ශනය සඳහා උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු උද්භීද උද්යාන, ඔටයි වැව, දොඩබෙත්ත පීක්, ලැම්බ්ස් රොක් හා කොඩනඩුගේ දර්ශන ස්ථාන බලන්න. ඔотතිගේ රාත්රී රැඳී සිටීම.

DAY 05: OOTY – KODAIKANAL (260 KMS – 06 HOURS DRIVE)

After breakfast check out from Hotel and drive to Kodaikanal, on arrival check into Hotel. A day at leisure. Overnight stay in Kodaikanal.

DAY 06: KODAIKANAL

කොඩිකානුවල් නැරඹීමට උදෑසන ආහාරය ලබා ගැනීමෙන් පසු කොඩායි ලෙයා, කොකර්ස් වෝක්, බ්රයිට් පාක්, ග්රීන් වැලි වීව් පයිප්, පිල්ලෑ රොක් සහ කුරින්ජි අන්දවාරාම විහාරය වෙත පැමිණෙන්න. කොඩිකානල්හි රාත්රී රැඳී සිටීම.

DAY 07: KODAIKANAL – BANGALORE (450 KMS – 08 HOURS DRIVE) ELSE COIMBATORE (265 KMS – 05 HOURS DRIVE)

උදෑසන ආහාරය සඳහා හෝටලයෙන් පිටත් වී බංගලාදෝ / කෝම්බටෝර් ගුවන්තොටුපලට යන්න.