නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න
ග්රීෂ්ම-කඳුකර ප්රදේශය

විශේෂ ඉන්දියානු සංචාරක චාරිකා ඉන්දියාවේදී, ජනප්රිය ඉන්දීය සංචාරයන් මෙන්

ඉන්දියාවේ ආගම හා සංස්කෘතියේ සාරවත් ඉතිහාසයක් සහිත, විචිත්රවත් ස්වභාවික සෞන්දර්යයෙන් පිරුණු හා ගුප්ත භූමියක්.