නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න
  • පැමිණීමේ දිනයේ 60 දිනට පෙර අවලංගු කර ඇත්නම්: වෙන්කිරීමේ මුළු මුදල 25% රඳවා ගැනීමේ ගාස්තුව ලෙස අය කෙරේ.
  • පැමිණීමේ දිනයේ 30-60 දින තුළ අවලංගු කර ඇත්නම්: 40 හි මුළු මුදල ප්රමාණවත් නොවන්නේ රඳවා ගැනීමේ ගාස්තුව ලෙසය.
  • පැමිණීමේ දිනයේ 21-30 දින තුළ අවලංගු කර ඇත්නම්: 50 හි මුළු මුදල ප්රමාණවත් නොවන්නේ රඳවා ගැනීමේ ගාස්තුව ලෙසය.
  • පැමිණීමේ දිනයේ 07-21 දින තුළ අවලංගු කර ඇත්නම්: 75 හි මුළු මුදල ප්රමාණවත් නොවන්නේ රඳවා ගැනීමේ ගාස්තුව ලෙසය.
  • පැමිණෙන දිනට 07 දින තුළ අවලංගු කර ඇත්නම්: මෙම ගාස්තුවේ මුළු මුදලෙන් 100% ප්රතිශතයක් රඳවා ගැනීමේ ගාස්තුව ලෙස අය කෙරේ.
  • පිටත්වීමේ දිනයට පෙර No-show හෝ Check-out යන අවස්ථාවේ දී: 100% මුළු රැඳී සිටින කාලය රඳවා ගැනීමේ ගාස්තුව ලෙස අය කරනු ලැබේ.