නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න

We are here to answer any questions you may have. Contact Tour Operator India to reach out to us and we’ll respond as soon as we can. Even if there is something you have always wanted to experience and can’t find it on our website, let us know and we promise we’ll do our best to plan it for you and send you a best deal. Get in touch with us, contact Tour Operator India to book your next vacation with Sand Pebbles Tour N Travel. If you got any questions, please do not hesitate to send us a message.

 

ලියාපදිංචි කල කාර්යාලය:

වැලි Pebbles Tour n Travels (I) Pvt. M5 / 17, අචරියා විහාරය, බුබනේස්වර, ඔයිෂා, ඉන්දියාව-751013

විද්යුත් තැපෑල:web@sandpebblestours.com

tel: +91-674.256.7722

WhatsApp / Mob: +91-993.702.7574

UK: +44-203.289.3676

ඔස්ට්රේලියාව:+61-028.005.6217

එක්සත් ජනපදය: +1-315.215.1309

බිටිචරිකා ජුගල් රිසෝට්ස්:

කෝලා, ඩැංගම් (රයින්ගාර්), භිඨාර්කිකා, කෙන්ඩ්රාරා, ඔයිෂා, ඉන්දියාව-754248

බඳවාගැනීමේ කාර්යාල:
  • Biju Patnaik International Airport Terminal-1, Bhubaneswar
  • එක්මාරා හේට්, බුබනේස්වර
  • DCB-220, DLF සයිබර් සිටි, බුබනේස්වර
ශාඛා කාර්යාල:

නව දිල්ලි:

B / 4, එම්පෝරිය ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණය, 3rd මහල, ඔරිස්සා සංචාරක කාර්යාලය, බබා ඛාරාග් සිං මාග්, නව දිල්ලියේ, ඉන්දියාව-110001

GOPALPUR:

මයෆයර් පාම් බීච් රිසෝර්ට්, ගොපාල්පූර්-on-Sea, ඔලිෂා, ඉන්දියාව

පූරිය:

හෝටලය ගෝල්ඩන් මාළිගාව, සුභාෂ් චන්ද්රා බෝස් චතුරස්රය, වී.පී. පාර, පූරි, ඔරිෂා, ඉන්දියාව 752001