උත්තර් ප්රදේශ්හි බෞද්ධ සංචාරයක්
Yamunotri - ගංගෝත්රී යත්රා
කාදර්-බද්රි ඩොහම් යත්රා

අප අමතන්න

නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න

අමතන්න අමතන්න

නැවතත් ඇමතුමක් ඉල්ලා සිටීමට පහත විස්තර ඇතුළත් කරන්න. හැකි ඉක්මනින් අපට ස්පර්ශ කිරීමට අපට හැකි වනු ඇත.