වෙන් කිරීමේ ප්රතිපත්තිය:

  • නේවාසික ඉන්දියානුවන් / විදේශීය සංචාරකයින් ලියාපදිංචි වී ඇති විට විදේශ ගමන් බලපත්රය සහ වලංගු වීසා බලපත්රයක් නිකුත් කිරීම අනිවාර්ය වේ.
  • ඉන්දියානු ජාතිකයන් චෙක්පත අවලංගු කිරීමේදී වලංගු ෆොටෝ හැඳුනුම්පතක් රැගෙන යාම.
  • වෙන් කිරීමේ සහතිකය 100% අත්තිකාරම් ගෙවීම පිළිගත හැකි කාල සීමාවකට යටත් වේ.
[ninja_form id = "3"]
නැවත ඇමතුමක් ඉල්ලන්න

අමතන්න අමතන්න

නැවතත් ඇමතුමක් ඉල්ලා සිටීමට පහත විස්තර ඇතුළත් කරන්න. හැකි ඉක්මනින් අපට ස්පර්ශ කිරීමට අපට හැකි වනු ඇත.